ALT, GUAPO I AMB POSSIBLES.

Crec que em masturbo cada matí per no ser-li infidel a la meva dona. Després de l'acte onanista no augmenta l'amor que sento per ella si no descendeix la meva libido de tal manera que totes les altres dones em semblen belles però inabastables i no pugno per la seva companyia. La infidelitat em semblaria suficient causa per trencar el pacte d'amistat o, en aquest cas, conjugal al què hem arribat la meva dona i jo. Una traïció que no es mereix. Em considero correcte, sociable i agradable a la vista. Madur, tendre, atent i net. Independent, caut i sensible. Amb aquell punt de bogeria que convida a participar però, als meus quaranta, amb els peus a terra. On res no està per definir ni res es dona per fet. Entenc que puc convocar quantes dones es deixen seduir per un bon preu a poc que em mostrin el seu talent i interioritats. M’enfronto a elles sadollat de femelles, perquè ja he teoritzat amb la que tinc i no em pertany i la meva mà dreta, i m'esperen al voltant de no menys de deu teutones amb les que no puc flirtejar, per més que m'ho proposin, o estaré sent mereixedor d'un trencament en el meu matrimoni. Les altres dones es despullaran de tota les seves vestidures  al moment que se l'hi sol·liciti, i al costat dels meus col·laboradors començarem a dissenyar la campanya de BraCat, llenceria catalana per a la temporada 2018/2019. I ningú no els pot tocar un pèl.tall, handsome and money

I think I masturbate every morning not to be unfaithful to my wife. After the event narcissistic does not increase the love you feel for it if it falls my libido so that all other women seem beautiful but unattainable and struggled to his company. Infidelity would seem sufficient cause to break the pact of friendship, in this case, married to we arrived my wife and me. A betrayal not deserve. I believe correct, sociable and pleasant to the eye. Ripe, sweet, kind and clean. Independent, cautious and sensible. With that point of madness invites you to participate but my forties, with his feet on the ground. Where nothing is to define and nothing is taken for granted. I understand that I can summon several women are seduced by a good price just to show me her talent and internals. I face them satiated females, because I've theorized with what I have and not mine and my right hand and waiting for me around no less than ten Teutons with whom can not flirting, though m 'I intend to, or being deserving of a break in my marriage. The other women stripped of all his clothes at the time that the are requested, and with my colleagues began to design the campaign arm, lingerie Catalan for the season 2018/2019. And no one can touch a hair.


Comentarios

Entradas populares de este blog